AQUA technic Nederland

 

 

 

wpd1d2981c_0f.jpg

AQUA technic

wp96f3364a_0f.jpg

 

AQUA technic - Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden van AQUA technic Nederland ingeschreven in het handelsregister K.v.K Limburg-zuid onder nr 14074974 algemene voorwaarden aldaar gedeponeerd onder nr 14074974 aldaar ter inzage

Download de algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt AQUA technic Nederland aangeduid met "AQUA technic” en worden de (rechts)personen en vennootschappen, die een overeenkomst met AQUA technic beogen en/of tot stand brengen, aangeduid met "afnemer".

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst op afstand en iedere daarmee samenhangende rechtsverhouding, (alles) hierna te noemen 'overeenkomst'. Uitsluitend door AQUA technic schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van) deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Airfresh en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

Ieder aanbod van AQUA technic geschiedt vrijblijvend en kan door AQUA technic worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 werkdagen na de kennisneming door AQUA technic van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door AQUA technic verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte (algemene) informatie binden AQUA technic niet.

Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke kennisgeving door AQUA technic aan de afnemer per post, fax of e-mail van de aanvaarding van een bestelling of de uitvoering van een bestelling van de afnemer door AQUA technic. Uitsluitend de hiervoor in dit artikel 2.2. bedoelde kennisgeving respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de bestelling wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na kennisgeving door AQUA technic aan de afnemer van de aanvaarding van die wijzigingen en/of aanvullingen per post, fax of e-mail. AQUA technic is dus niet verplicht de overeenkomst (met de afnemer) te wijzigen en/of aan te vullen.

Indien AQUA technic en de afnemer gelijktijdig of ongelijktijdig meer dan één overeenkomst tot stand brengen, komt daardoor geen nieuwe overeenkomst tot stand.

AQUA technic heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Airfresh voor de uitvoering van de overeenkomst.

De afnemer heeft het recht de overeenkomst tot de (beoogde) aflevering te annuleren, tenzij de overeenkomst AQUA technicverplicht een voor de afnemer (afzonderlijk) bestelde of te bestellen zaak te leveren. Indien de afnemer de overeenkomst voor de (beoogde) aflevering (rechtsgeldig) annuleert, is de afnemer niets aan AQUA technic verschuldigd. Indien de afnemer reeds een vooruitbetaling heeft gedaan, zal AQUA technic het vooruitbetaalde uiterlijk binnen 30 dagen aan de afnemer terugstorten.

Artikel 3 - Aflevering en afname

Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken door AQUA technic op de plaats van de onderneming van AQUA technic. AQUA technic is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. AQUA technic heeft het recht leverings verplichtingen in delen na te komen.

Levering en aflevering van zaken door AQUA technic geschiedt na betaling door de afnemer van de voor (levering van) die zaken verschuldigde geldsommen.

Door AQUA technic kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan AQUA technic bekende gegevens, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door AQUA technic zoveel mogelijk in acht worden genomen. Airfresh komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door Airfresh kenbaar gemaakte termijn kan de afnemer niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van AQUA technic ingetreden omstandigheden.

De afnemer, die de overeenkomst als consument is aangegaan, heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, indien en voor zover AQUA technic zaken niet heeft geleverd en sinds de totstandkoming van de overeenkomst 30 kalenderdagen zijn verstreken.

De afnemer is verplicht te leveren zaken volgens de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijn is overeengekomen, is de afnemer verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van AQUA technic af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.

Onverminderd artikel 6 zijn door AQUA technic te leveren zaken voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door AQUA technic te leveren zaken af te nemen.

Door AQUA technic kenbaar gemaakte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, modellen en/of monsters vormen uitsluitend algemene informatie. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan verschillen tussen geleverde zaken en algemene informatie.

De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door AQUA technic afgeleverde zaken bij de aflevering te controleren en AQUA technic bij de aflevering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de afgeleverde zaken in kennis te stellen. Zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of in de macht van anderen heeft gebracht, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

Onverminderd artikel 5 is AQUA technic zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan AQUA technic geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door AQUA technic van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan AQUA technic geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen prijzen en tarieven verschuldigd, totdat Aqua technic de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien AQUA technic geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door AQUA technic in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan AQUA technic te vergoeden.

Schademeldingen en reclamaties dienen binnen 24 uur na levering door afnemer aan AQUA technic bekend gemaakt te worden. Schademeldingen en reclamaties welke na 24 uur worden gemeld, kunnen door AQUA technic niet in behandeling worden genomen. Afnemer heeft de plicht de geleverde goederen direct na ontvangst, en tenminste binnen 24 uur, te controleren op eventuele schades en de goede werking van het product. Goederen met beschadigde verpakkingen dienen door de klant niet geaccepteerd te worden.

Artikel 4 - Prijs en betaling

Alle door Airfresh kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en kosten van vervoer en na verzending maar inclusief andere door de overheid opgelegde heffingen, zoals verwijderingsbijdragen en leveringskosten.

Vervoer en verzending, van door AQUA technic aan de te leveren zaken geschieden voor rekening van de afnemer, met toepassing van de door AQUA technic kenbaar gemaakte tarieven.

De kosten van uitvoering van door de afnemer verzochte en door AQUA technic aanvaarde wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

Facturen van AQUA technic dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur voor de aflevering te worden voldaan. Een factuur is (eerst) voldaan als AQUA technic het totaalbedrag ervan heeft ontvangen.

Indien de afnemer een verschuldigde geldsom niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum zonder ingebrekestelling in verzuim en over de openstaande geldsom een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van het door de Europese Centrale Bank vastgestelde promessedisconto, vermeerderd met 3% per jaar en minimaal de wettelijke rente. In het hiervoor in dit artikel 4.5. bedoelde geval is de afnemer bovendien het bedrag van de door AQUA technic te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet-geliquideerde proceskosten - aan AQUA technic verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 10% van de openstaande geldsom en de vertragingsrente met een minimum van EUR 75,00 exclusief BTW.

AQUA technic heeft het recht betalingen van de afnemer (ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer ) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens AQUA technic op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van AQUA technic jegens de afnemer.

Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens AQUA technic niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft Airfresh het recht haar verplichtingen jegens de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

De afnemer is verplicht een door AQUA technic ten aanzien van een betalingsverplichting van de afnemer verzocht voorschot binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van AQUA technic aan AQUA technic te betalen.

Alle door AQUA technic gedane aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en invoerfouten.

Indien een artikel besteld dient te worden, behoudt AQUA technic zich het recht voor eventuele prijsstijgingen aan de afnemer door te berekenen. AQUA technic zal de afnemer vooraf op de hoogte brengen van eventuele prijsstijgingen. Afnemer heeft het recht de overeenkomst in het geval van een prijsstijging te ontbinden.

Artikel 5 - Bedenktijd

De afnemer, die de overeenkomst als consument is aangegaan, heeft gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak , het recht de overeenkomst (zonder opgave van redenen) te ontbinden. De afnemer, die recht op ontbinding van de koop heeft, kan dat recht uitoefenen door kennisgeving daarvan aan AQUA technic per post, fax of e-mail, bij voorkeur met gebruikmaking van het formulier, dat via de bevestiging van de bestelling door AQUA technic per e-mail kan worden benaderd.

In geval van ontbinding is de afnemer verplicht de ontvangen zaak binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan AQUA technic terug te zenden in de staat waarin de afnemer de zaak heeft ontvangen, verpakt (in originele verpakking), compleet en ongebruikt. De kosten van het terugzenden van de zaak zijn voor rekening van de afnemer.

In geval van ontbinding zal AQUA technic de door de afnemer aan AQUA technic betaalde geldsom aan de afnemer terugbetalen, zo spoedig mogelijk na de terugzending van de zaak en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de ontbinding. Indien de ontbinding betrekking heeft op één of meer, maar niet alle gelijktijdig geleverde zaken, zal AQUA technic de door de afnemer voor verzendkosten betaalde geldsom evenredig terugbetalen.

Het recht op ontbinding is niet van toepassing op koop van artikelen, indien de afnemer de verzegeling heeft verbroken, en zaken die:

  • zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • snel kunnen bederven of verouderen.

De afnemer, die uit de uitoefening van het recht op ontbinding voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (tijdig) nakomt, is zonder ingebrekestelling in verzuim en is verplicht uit niet (tijdige) nakoming voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten

Alle door AQUA technic aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van AQUA technic, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en nog te leveren zaken verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde geldsommen, volledig aan AQUA technic zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Airfresh steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarden dat de daarvoor aan AQUA technic verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 4.5 verschuldigde geldsommen, volledig aan AQUA technic zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 6.2 bedoelde opschortende voorwaarden zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 7 - Dienstverlening

AQUA technic is niet verplicht (krachtens de overeenkomst geleverde) zaken te installeren en/of te onderhouden.

Indien AQUA technic (krachtens de overeenkomst geleverde) zaken installeert en/of onderhoudt is de afnemer daarvoor door AQUA technic op basis van haar tarieven vastgestelde geldsommen verschuldigd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Onverminderd dwingend geldend recht zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van AQUA technic beperkt door de artikelen 8.2 tot en met 8.5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van AQUA technic gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van AQUA technic hebben het recht jegens de afnemer een beroep op de artikelen 8.1 tot en met 8.5 te doen.

AQUA technic is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van AQUA technic aan AQUA technic toe te rekenen tekortkomingen. Als aan AQUA technic toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en levering van zaken die in geval van gebruik tot schade (kunnen) leiden.

Een verplichting van AQUA technic tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de geldsom, die de afnemer krachtens de overeenkomst (voor de betrokken zaak) aan AQUA technic verschuldigd is. Als directe schade worden niet beschouwd, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, (gevolgen van) verlies van tijd en/of gegevens en ander nadeel dan vermogensschade.

Aansprakelijkheid van AQUA technic kan uitsluitend ontstaan nadat de afnemer AQUA technic onverwijld na de levering of (bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming) onverwijld binnen 24 uur na het constateren van de tekortkoming deugdelijk in gebreke heeft gesteld en AQUA technicgedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

De afnemer zal AQUA technic vrijwaren van vorderingen, die (mede) voortvloeien uit gebruik van door AQUA technic geleverde zaken.

Indien door hulppersonen van AQUA technic ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van AQUA technic en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer AQUA technic zal vrijwaren voor vorderingen van die hulppersonen, die (mede) voortvloeien uit het niet-nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de afnemer.

Artikel 9 - Overmacht

Indien AQUA technic door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien AQUA technic door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.

Indien AQUA technic door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft de afnemer jegens AQUA technic geen recht op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Overmacht is in ieder geval aan de orde in geval van een tekortkoming van hulppersonen van AQUA technic, gebruik van ongeschikte (hulpzaken), uitoefening van rechten door derden, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

Artikel 10 - Nieuwsbrieven

De afnemer geeft, door akkoord te gaan met de vermelding “Ik ontvang graag uw nieuwsbrief”, toestemming aan AQUA technic om periodiek nieuwsbrieven te versturen. De afnemer kan op elk moment aangeven, via een mail met verzoek de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, dat de afnemer de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
 

Artikel 11 - Algemeen

Aanbiedingen van en overeenkomsten met AQUA technic worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen en overeenkomsten met Airfresh niet van toepassing.

Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden jegens AQUA technic verjaren en/of vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechtsvorderingen respectievelijk bevoegdheden.

De afnemer is verplicht AQUA technic op de hoogte te houden van de juiste NAW-gegevens van de afnemer. AQUA technic heeft recht op verschaffing van alle gegevens uit de gemeentelijke basis administratie, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht heeft rechtsmacht is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen, onverminderd de bevoegdheid van de geschillencommissie krachtens de gedragsregels van de Q schop Organisatie.

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Indien AQUA technic een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

 

 

 

 

       AQUA technic®                                         |  HOME  |  SITEMAP  |  INFORMATIE AANVRAAG  |